Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus!

Apr 5

63744787 vai 26432523

Sazināties

Sludinājums apraksts

1. Dzirnavu iela 3-2, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000584, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa 15,5 m2 platībā un 155/1963 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 400,00 EUR, izsoles solis – 40,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 40,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
2. Parka iela 10-7, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000583, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa 21,3 m2 platībā un 213/1782 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 700,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 14.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 70,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
3. Īles iela 13-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46509000376, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa 84,6 m2 platībā un 846/1216 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 500,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 14.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 50,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
4. Tehnikas iela 2-2, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000574, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa 61,7 m2 platībā un 617/4330 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām garāžām, pagraba, katlu mājas un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 1500,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 15.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 150,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
5. Tehnikas iela 2-4, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000579, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa 77,7 m2 platībā un 777/4330 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām garāžām, pagraba, katlu mājas un zemesgabala.
Nosacītā sākumcena – 1600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 15.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 160,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Nedzīvojamās telpas
 
6. Tehnikas iela 2-5, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46059000575, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 129,6 m2 platībā un 1296/4330 pie īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām garāžām, pagraba, katlu mājas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 6000,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 16.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 600,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 09.04.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Zemes īpašumus, mežaudzes
 
7. „Bērzi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500020124, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46500020056, kopplatība 11,07 ha, tai skaitā, meža zemes 6,69 ha un uz tās esošās mežaudzes 5,74 ha platībā.
Nosacītā sākumcena – 33300,00 EUR, izsoles solis – 2000,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 15.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 3330,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 09.04.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
8. „Līdumnieki”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500020127, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46500020125, kopplatība 3,0 ha.
Nosacītā sākumcena – 16000,00 EUR, izsoles solis – 1500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst. 15.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 1600,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 09.04.2020. plkst.13.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim plkst.13.00.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsole

Auces novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Brieži”, Bēnes pagastā, Auces novadā (kadastra numurs 4650 004 0110), mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības – starpgabala 4,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 4650 004 0110), tai skaitā, meža zemes 4,79 ha platībā un uz tās esošas mežaudzes 4,79 ha platībā.
Pirmpirkuma tiesības:
– ”Zutiņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0114,
– “Rutki”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0083,
– “Brieži”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0041,
– “Zapes mežs”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0090,
– “Mežmalas”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0016,
– “Butki”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0022,
īpašniekiem saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto.
Nosacītā sākumcena – 14200,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī plkst.16.15 Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 9.aprīlim jāiemaksā nodrošinājums 1420,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT vai Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 9.aprīlim plkst.13.00.
Pirmpirkuma tiesīgajām personām pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums jāiesniedz rakstveidā Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 9.aprīlim plkst.13.00.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles

 
  1. Auces novada pašvaldība atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ezermaļi”-8, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 900 0039, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 53,5 m2 platībā un 534/10848 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Nosacītā sākumcena – 1800,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 5. maijā plkst. 10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 180,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
  1. Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kapsētas iela 30, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46050333317, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050330004, kopplatība 21,3968 ha, tai skaitā 20,0809 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Nosacītā sākumcena – 32000,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 5. maijā plkst. 10.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 3200,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
Pirmpirkuma tiesības ir šī nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 30.04.2020. plkst.12.00.
Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.
 
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 2020.gada 14.aprīļa līdz 2020.gada 30.aprīlim plkst.12.00.
Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Pievienot atsauksmi

Sludinājuma reitings:

Auces novada pašvaldība izsolē pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus!

€400. 00

other

Jūl 8

63744787, 26432523.

Sazināties

Sludinājums apraksts

Izsoles

Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus:
„Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500050419, kas sastāv no viena zemesgabala 0,0905 ha platībā. Sākumcena – 500,00 EUR.
Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst. 9.30.
Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Māris Feldmanis. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 13.08.2018. plkst.16.00.
Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 91,5 m2 platībā, 878/12509 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.

Sākumcena – 5500,00 EUR.
Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.10.00.

Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 92,3 m2 platībā, 888/12695 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.
Sākumcena – 5000,00 EUR.
Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.11.00.
“Dzelzceļa ēka 3”-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 16,8 m2 platībā, 168/1712 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un zemesgabala.
Sākumcena – 400,00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.12.00.

“Irbēni”-1, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 41,9 m2 platībā, 419/5874 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kūts.

Sākumcena – 400,00 EUR.
Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.12.30.

Smilšu ielā 1-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 49,3 m2 platībā, 493/1997 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.

Sākumcena – 400,00 EUR.
Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.14.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles objekta sākumcenas Auces novada pašvaldības kasē vai norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.auce.lv sadaļā „Izsoles, konkursi” vai Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas    ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 16.07.2018. līdz 13.08.2018. plkst.16.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Pievienot atsauksmi

Sludinājuma reitings: